Zapomenuté heslo Vytvořte jej!

Mgr. Přemysl Hašlar - advokát | advokátní kancelář

Member Area
Úvod arrow Služby
Služby Tisk E-mail

Právní služby jsou kanceláří Mgr. Přemysla Hašlara poskytovány v široké oblasti práva, zejména pak v oblasti práva:

 • smluvní agenda (příprava a zpracování smluv, právní posouzení návrhů smluv)
 • zakládání obchodních společností a družstev a jejich změny
 • zastupování v řízení před obchodním rejstříkem
 • příprava konání valných hromad společností, smlouvy o převodu obchodního podílu, převod akcií, zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti, fúze, rozdělení a změny právní formy společnosti, jejich zrušení a likvidace
 • zastupování před soudy a rozhodci ve sporech z obchodních právních vztahů, vč. exekučního řízení
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování ve věcech náhrady škody
 • zastupování při mimosoudním řešení obchodních sporů
 • právní rozbory
 • směnečná agenda (sepis směnek, návrhy na vydání směnečného platebního rozkazu, námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu, převody směnek)
 • porady a konzultace ve věcech obchodního práva

 • sepisování smluv
 • právní služby v oblasti nakládání s nemovitostmi (převody nemovitostí, nájem, věcná břemena, zástavní práva, vydržení) včetně zastupování před katastrálními úřady
 • advokátní úschova kupní ceny
 • nájemní vztahy k nemovitostem a nebytovým prostorům
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování před soudy včetně exekučního řízení
 • zastupování při mimosoudním řešení sporů
 • právní služby ve věcech majetkových, spoluvlastnických vztahů a společného jmění manželů
 • náhrada škody a bezdůvodného obohacení
 • právní služby v dědických záležitostech
 • ochrana spotřebitelů
 • sousedská práva a sousedské vztahy
 • právní služby ve věcech autorských práv
 • porady a konzultace v občanskoprávních věcech
 • porady a konzultace ve věcech rodinného práva
 • zastupování v řízení o rozvod manželství
 • zastupování v řízení ve věcech opatrovnických (zejména svěření nezletilých do výchovy rodičů)
 • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování v řízení o výživném
 • zastupování v řízení o určení rodičovství
 • zpracování pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • zastupování ve věcech neplatného rozvázání pracovního poměru
 • zastupování ve věcech náhrady škody
 • zastupování ve věcech výplaty mzdy a mzdových náhrad
 • porady a konzultace ve věcech pracovního práva
 • obhajoba v trestních věcech
 • zastupování poškozeného a uplatňování náhrady škody v trestním řízení
 • právní pomoc v přípravném řízení a v průběhu vyšetřování
 • sepis trestních oznámení
 • porady a konzultace v trestních věcech
 • právní služby ve věcech osobního bankrotu
 • právní služby ve věcech konkurzu a vyrovnání
 • zastupování věřitelů v insolvenčním a konkurzním (vyrovnacím) řízení
 • sepis přihlášek pohledávek
 • zpracování insolvenčních návrhů
 • porady a konzultace ve věcech insolvenčního práva
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • zastupování ve správním řízení
 • sepis podání správním orgánům a opravných prostředků proti úředním rozhodnutím
 • zastupování ve věcech azylu a pobytu cizinců na území České republiky
 • stavební právo
 • zastupování v soudním řízení správním (žaloby proti rozhodnutím správních orgánů)
 • kasační stížnosti včetně zastupování před Nejvyšším správním soudem