Řešení

 PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

Komplexní zajištění převodu vlastnického práva k nemovitostem, od počátečního záměru až po uskutečnění převodu vlastnického práva, spočívající zejména

 • v přípravě návrhů smluv o převodu vlastnického práva k nemovitostem (smlouvy kupní, darovací), včetně zapracování připomínek smluvních stran
 • ve zřizování a vypořádání zástavních práv a věcných břemen
 • v zajištění aktuálního výpisu z katastru nemovitostí
 • v zajištění ověření podpisů smluvních stran
 • v zajištění úschovy kupní ceny na svěřeneckém účtu v bance
 • v přípravě a podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem

 ROZVOD MANŽELSTVÍ

Právní zajištění rozvodového řízení, ať již v podobě tzv. „sporného“ či tzv. „dohodnutého“ rozvodu, včetně případného opatrovnického řízení nezletilých dětí a vypořádání společného jmění manželů, společného nájmu bytu či společného členského podílu v bytovém družstvu.

Součástí právních služeb advokáta je pochopitelně zastupování při soudních jednáních souvisejících s rozvodem manželství a majetkovým vypořádáním účastníků rozvodu.

 ZALOŽENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Komplexní zajištění založení obchodních společností osobních (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), kapitálových (společnost s ručením omezeným, akciová společnost) a družstev, spočívající zejména

 • v konzultační činnosti při výběru vhodné formy obchodní společnosti
 • v přípravě návrhů zakladatelských dokumentů
 • v zajištění konání ustavující valné hromady (členské schůze)
 • v přípravě dokumentů potřebných pro zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku
 • v zastupování v řízení před živnostenským úřadem
 • v zastupování v řízení před rejstříkovým soudem ve věci zápisu obchodní společnosti do obchodního rejstříku

 ZMĚNY V OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH

Příprava a zajištění veškerých změn v obchodních společnostech, zejména

 • změny v osobách společníků, převody obchodních podílů, případně akcií
 • změny statutárních orgánů
 • zvyšování/snižování základního kapitálu
 • převody obchodních společností
 • změny názvů
 • změny sídel
 • fúze obchodních společností
 • včetně zastupování v řízení před rejstříkovým soudem ve věci zápisu změny obchodní společnosti do obchodního rejstříku

 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Poskytování právních služeb směřujících k vymožení pohledávek, a to formou:

 • soudního řízení
 • exekučního řízení
 • insolvenčního řízení
 • přípravy a uzavření dohody o uznání dluhu, včetně zajištění uznání dluhu s tzv. přímou vykonatelností

 ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ

Poskytování komplexních právních služeb při zahájení podnikatelské činnosti, zahrnující zejména:

 • konzultační činnost při výměru vhodné formy a podoby podnikatelské činnosti
 • příprava dokumentů potřebných pro zahájení podnikatelské činnosti
 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem

 AGENTURA PRÁCE

Poskytování právních služeb pro získání licence pro činnost agentury práce, spočívajících zejména v konzultační činnosti, sepsání a podání žádosti o udělení licence a v přípravě podkladů potřebných pro získání licence. Příprava smluvních dokumentů pro vlastní činnost agentury práce.

 OCHRANNÉ ZNÁMKY

Poskytování právních služeb směřujících

 • k zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek, spočívajících zejména v konzultační činnosti, sepsání a podání žádosti o zápis ochranné známky do rejstříku a v přípravě podkladů potřebných pro zápis ochranné známky
 • ochraně zapsaných ochranných známek